Delhi Legislative Assembly

 

      BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2009-2010

1.            Hon’ble Speaker    -   Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker     

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Kunwar Karan Singh

5.            Sh. Rajesh Jain

6.            Sh. Anil Bhardwaj

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. Manoj Kumar

9.            Dr. S.C.L.Gupta

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2008-2009

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker     

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Anil Bhardwaj

5.            Sh. Mala Ram Gangwal

6.            Sh. Rajesh Jain

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. S.P.Ratawal

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2007-2008

1.            Hon’ble Speaker   -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker     

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Anil Bhardwaj

5.            Sh. Mala Ram Gangwal

6.            Sh. Rajesh Jain

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. S.P.Ratawal

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2006-2007

1.            Hon’ble Speaker   -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker     

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Anil Bhardwaj

5.            Sh. Shadi Ram

6.            Sh.Charan Singh Kandera

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. S.P.Ratawal

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2005-2006

1.            Hon’ble Speaker   -    Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Naseeb Singh

5.            Sh. Jile Singh Chauhan

6.            Prof. Smt. Kiran Walia

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. H.S. Balli

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2004-2005

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Naseeb Singh

5.            Sh. Jile Singh Chauhan

6.            Prof. Smt. Kiran Walia

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. Vijay Jolly

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2003-2004

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Naseeb Singh

5.            Dr. S.C. Vats

6.            Prof. Smt. Kiran Walia

7.            Sh. Sahab Singh Chauhan

8.            Sh. Vijay Jolly

9.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2002-2003

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ramakant Goswami

4.            Sh. Mangat Ram Singhal

5.            Sh. Nand Kishore Garg

6.            Sh. Sahab Singh Chauhan

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2001-2002

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh.Ajay Maken

4.            Sh. Mangat Ram Singhal

5.            Sh. Nand Kishore Garg

6.            Dr. Harsh Vardhan

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 2000-2001

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ajay Maken

4.            Sh. Mangat Ram Singhal

5.            Sh. Nand Kishore Garg

6.            Sh. Ram Bhaj

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1999-2000

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Hon'ble Deputy Speaker 

3.            Sh. Ajay Maken

4.            Sh. Mangat Ram Singhal

5.            Sh. Nand Kishore Garg

6.            Sh. Ram Bhaj

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1998-1999

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Rajendra Gupta 

3.            Sh. Alok Kumar

4.            Sh. Ram Bhaj

5.            Sh. Gauri Shankar Bhardwaj

6.            Dr. A.K. Walia

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1997-1998

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Rajendra Gupta 

3.            Sh. Devendra Singh

4.            Sh. Ram Bhaj

5.            Sh. Gauri Shankar Bhardwaj

6.            Sh. Mahindar Singh Saathi

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1996-1997

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Rajendra Gupta  (Malviya Nagar)

3.            Sh.  Ram Bhaj

4.            Sh. Devendra Singh

5.            Smt. Purnima Sethi

6.            Sh. Mahindar Singh Saathi

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1995-1996

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Dr. Harsh Vardhan

3.            Sh.  Ram Bhaj

4.            Sh. Alok Kumar

5.            Smt. Purnima Sethi

6.            Sh. Mahindar Singh Saathi

7.            Sh. Rambir Singh Bidhuri

 

 BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 1994-1995

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Dr. Harsh Vardhan

3.            Sh.  Ram Bhaj

4.            Sh. Alok Kumar

5.            Smt. Purnima Sethi

6.            Sh. Mahindar Singh Saathi

7.            Sh. Rambir Singh Bidhuri